Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 01.11.2023

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on BDSM-yhdistys Turun Baletti ry ja kotipaikka Turku

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vastuullisen S/M- ja fetissikulttuurin edistäminen.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa tiedotus-ja julkaisutoimintaa, jäsentilaisuuksia, tapaamisia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää maksullisia juhlatilaisuuksia ja myyjäisiä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen, täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta, hyväksyy yhdistyksen säännöt sekä sitoutuu noudattamaan sen etikettiä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen täysi-ikäinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen jäseneksi liitytään ilmoittamalla halukkuudesta kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on

- jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

- toiminut yhdistyksen sääntöjen tai etiketin vastaisesti

- menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä

Yhdistyksen hallitus voi kohdentaa jäseneen kurinpidollisia toimia sääntöjen tai etiketin rikkomisesta joko antamalla huomautuksen, kirjallisen varoituksen, evätä pääsy määräaikaisesti tai pysyvästi yhdistyksen tapahtumiin sekä keskustelupalstalle. Mikäli epäasiallinen käytös kurinpitotoimista huolimatta jatkuu, voi hallitus erottaa jäsenen.

Yhdistyksen varsinaisella- ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsenyyden säilyttämiseksi jäsenmaksu on maksettava edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä ellei kokous muuta päätä.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulos arvotaan.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen kevätkokousta.

8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousten kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta aiemmin ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai yhdistyksen tiedotuskanavissa.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Kokousten päivämäärät julkaistaan yhdistyksen julkisessa kalenterissa vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet hallituksesta, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.

10. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen valitsemalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12. JÄSENREKISTERI

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää enintään kolme henkilöä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Eronneiden jäsenten henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä kuukauden kuluessa erosta.

TULEVAT TAPAHTUMAT