Voimassaolevat säännöt: 9.5.2023

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on BDSM-yhdistys Turun Baletti ry ja kotipaikka Turku

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vastuullisen S/M- ja fetissikulttuurin edistäminen.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa tiedotus-ja julkaisutoimintaa, jäsentilaisuuksia, tapaamisia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää maksullisia juhlatilaisuuksia ja myyjäisiä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen, täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen jäseneksi liitytään ilmoittamalla halukkuudesta kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen täysi-ikäinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavasti.

Yhdistyksen varsinaisella- ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulos arvotaan.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen kevätkokousta.

8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousten kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta aiemmin ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai yhdistyksen tiedotuskanavissa.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Kokousten päivämäärät julkaistaan yhdistyksen julkisessa kalenterissa vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksinon hänen ilmoitettava siitä hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet hallituksesta, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.

10. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen valitsemalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12. JÄSENREKISTERI

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää hallituksen jäsen.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvanvuoden jäsenmaksua kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Eronneiden jäsenten henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä kuukauden kuluessa erosta.